A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Zemní klín

Pokud uvažujeme při výpočtu zemních tlaků konstrukci, která má na rubu konzolovitý výstupek (základová deska úhlové zdi, úprava pro redukci zemního tlaku apod.), je možné počítat zemní tlak buď na skutečný rub konstrukce se zadaným úhlem tření δ ≤ 2/3φ či na náhradní rub. Náhradní rub nahrazuje skutečný lomený rub pažící konstrukce smykovou plochou v zemině vedoucí od horního bodu rubu konstrukce k vnějšímu hornímu bodu výstupku a tvoří zemní klín - viz obr. Na této smykové ploše se uvažuje  plně mobilizovaný úhel tření δ = φ. Tíha zemního klínu vzniklého pod tímto „náhradním rubem bude připočtena k zatížení konstrukce. Pro zavedení náhradního rubu konstrukce do výpočtu je v programu GEO5 "Zemní tlaky" nutné zadat volbu "Vytvoření zemního klínu", v ostatních programech se zemní klín vytváří automaticky.

Výpočet s vytvořením zemního klínu a bez něho

Stanovení zemního klínu pro aktivní tlak

Smyková plocha zemního klínu je od vodorovné odkloněna o úhel υa  určený vztahem:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

β

-

sklon povrchu terénu

δ

-

třecí úhel mezi konstrukcí a zeminou

γ

-

tíha zeminy

α

-

sklon rubu opěrné konstrukce

h

-

výška zemního klínu

Tvar klínu zeminy za zdí pro vrstevnaté prostředí se určí tak, že pro jednotlivé vrstvy zemin nad základem zdi se spočítá úhel υa a z něj se podle obrázku určí úhel υas. Poté se určí průnik polopřímky vedené od zadního horního bodu základu zdi pod úhlem υas s další vrstvou. Z průsečíku se vede opět další polopřímka odkloněná o υas další vrstvy. Postup se opakuje do doby, kdy se polopřímka protne s povrchem terénu resp. se zdí. Tvar klínu je pak dále uvažován ve tvaru trojúhelníku (průnik je se zdí) resp. čtyřúhelníka (průnik je s terénem).

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!