A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Při přepnutí do tohoto režimu se výpočet provede automaticky. Rám obsahuje čtyří tlačítka na zobrazení výsledků výpočtů:

Kh + tlaky

V levé části desktopu je vykreslen (standardně modrou barvou se šrafováním) průběh modulu reakce podloží. Jak plyne z principu metody závislých tlaků, některé pružiny (hodnoty modulu reakce podloží v bodech) jsou ve výpočtu vypuštěny, neboli rovny nule. Jestliže není zadán dostatečný počet okrajových podmínek (kotvy, podpory) a před i za konstrukcí bylo dosaženo limitních hodnot zemního tlaku (aktivní, resp. pasivní tlak) pak úloha není stabilní. Program nenalezne řešení a informuje o tom ve spodní části rámu - v tomto případě je nutné změnit zadání konstrukce (například zadat kotvu, zmenšit hloubku výkopu, zlepšit parametry zemin aj.).

V některých fázích budování se (standardně žlutou tečkovanou čarou) vykresluje deformace, při které dojde během zatlačování konstrukce k aktivaci zemního tlaku v klidu - je to doplňující informace ukazující plastickou deformaci konstrukce.

V pravé části okna jsou (standardně zelenou čárkovanou čarou) vykresleny průběhy limitních tlaků (pasivního tlaku, tlaku v klidu a aktivního tlaku). Plnou modrou čarou je pak vykreslen skutečný průběh tlaku na konstrukci.

V pravé části desktopu je vykreslena deformovaná (standardně červenou silnou čarou) a nedeformovaná konstrukce. Jsou zde znázorněny síly a deformace v kotvách, podporách, resp. rozpěrách.

Vnitřní síly

V levé části desktopu je vykresleno schéma konstrukce se silami v kotvách, reakcemi a deformacemi podpor a rozpěr. V pravé části je vykreslen průběh ohybového momentu a posouvající síly.

Deformace + Napětí

V levé části desktopu je vykresleno schéma konstrukce se silami v kotvách, reakcemi a deformacemi podpor a rozpěr. V pravé části je vykreslen průběh deformace konstrukce a celkového tlaku na pažící stěnu.

Sednutí terénu

V levé části desktopu je vykresleno schéma konstrukce. V pravé části je vykreslen průběh sednutí terénu za konstrukcí. Metoda pro výpočet sednutí se volí v rámu "Nastavení" v záložce "Výpočet tlaků".

V případě, že je modul reakce podloží iterován, je nutné kontrolovat průběh manuální iterace v příslušném dialogovém okně "Iterace". Podrobné informace jsou popsány v teoretické části nápovědy "Modul reakce podloží určený iterací".

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - modul reakce podloží a zemní tlaky

Rám "Výpočet" - vnitřní síly

Rám "Výpočet" - deformace a napětí

Rám "Výpočet" - sednutí terénu

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!