A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem MSd. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte poloha neutrální osy průřezu podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy menší než mezní dovolená poloha (x < xmax), pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy větší než mezní dovolená poloha (x > xmax), pak program vypočte plochy tlačené Asc a tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní poloha neutrální osy se vypočte podle vztahu:

kde:

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů:

kde:

Je-li překročen maximální stupeň vyztužení celého průřezu ρmax, pak program informuje že výztuž do průřezu nelze navrhnout.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!