A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Vodorovná únosnost piloty - Bromsova metoda

Řešení vodorovné únosnosti osamělé piloty podle Bromse vychází z odborné literatury (Broms, 1964). Tato metoda výpočtu se vztahuje výhradně k řešení piloty v homogenní zemině, při posouzení piloty tedy nelze uvažovat vliv vrstevnatého podloží. Způsob výpočtu vodorovné únosnosti piloty se zadává v rámu "Nastavení" v záložce "Piloty".

V případě výpočtu vodorovné únosnosti podle Bromsovy metody program ignoruje doposud zadané vrstvy zemin. Parametry zemin se zadávají v rámu "Vodorovná únosnost" v závislosti na typu zeminy (soudržná, nesoudržná).

Vstupním údajem pro výpočet vodorovné únosnosti piloty jsou materiálové charakteristiky piloty (modul pružnosti, resp. pevnost daného materiálu), geometrie piloty (délka piloty l a její průměr d) a dále zatížení piloty posouvající silou, resp. ohybovým momentem.

Koeficient tuhosti piloty β se v soudržných zeminách určí podle vztahu:

kde:

EI

-

ohybová tuhost piloty [MNm2]

kh

-

modul reakce podloží [MNm3]

d

-

průměr piloty [m] - (v případě kruhového proměnného průřezu piloty se pro výpočet parametru β uvažuje konstantní hodnota průměru piloty d1, která se zadává v rámu "Geometrie").

Koeficient tuhosti piloty η se v nesoudržných zeminách určí podle vztahu:

kde:

EI

-

ohybová tuhost piloty [MNm2]

nh

-

součinitel reakce podloží [MNm3]

Program automaticky určuje, zda jde o dlouhou nebo krátkou pilotu v závislosti na poměru β*l (pro soudržné zeminy), resp. η*l (pro nesoudržné zeminy). Protože se v dostupné literatuře uvádějí rozdílná kritéria pro různé typy pilot, lze je v programu uživatelsky definovat. Pro střední délku piloty se posuzuje pilota jako krátká i dlouhá, program poté automaticky vybere výsledek s nejnižší hodnotou vodorovné únosnosti piloty Qu.

Dialogové okno "Kritéria typu piloty"

Kritéria typu piloty (dlouhá, krátká, střední) se uvažují podle následujících podmínek pro:

  • volné uložení: pro dlouhé piloty platí β*l > 2,5 ; pro krátké piloty pak β*l < 2,5
  • vetknutí: pro dlouhé piloty platí β*l > 1,5 ; pro krátké piloty pak β*l < 1,5

Uložení piloty v hlavě lze uvažovat dvěma způsoby:

  • volné - v hlavě piloty není bráněno pootočení.
  • vetknutí - pilota se nemůže v hlavě otáčet. V takových případech se obvykle jedná o piloty, které jsou součástí rovinného pilotového roštu nebo skupiny pilot.

Dalším důležitým vstupním parametrem je ohybová únosnost průřezu piloty. Program tuto hodnotu automaticky dopočítá ze zadané geometrie podle vztahu:

kde:

Wy

-

průřezový modul [m3]

f

-

pevnost materiálu piloty [MPa]

γk

-

součinitel únosnosti průřezu [-] - únosnost průřezu se podle různých norem a literatury přenásobuje různými koeficienty bezpečnosti, tento koeficient umožňuje přizpůsobení programu těmto normám.

V případě piloty provedené z železobetonu závisí únosnost piloty v ohybu Mu na množství navržené výztuže.

Součinitel redukce únosnosti γQu redukuje celkovou hodnotu vodorovné únosnosti osamělé piloty podle vztahu:

kde:

Qu

-

vodorovná únosnost osamělé piloty [kN]

γQu

-

součinitel redukce únosnosti [-]

Výsledkem výpočtu je vodorovná únosnost osamělé piloty Qu, resp. Qu,red a deformace piloty v úrovni terénu u.

Literatura:

[1] BROMS, BENGT. B.: Lateral Resistance of Piles in Cohesive Soils. Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Vol. 90, SM2, 1964.

[2] BROMS, BENGT. B.: Lateral Resistance of Piles in Cohesionless Soils. Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, vol. 90 SM3, 1964.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!