A hivatkozás el lett küldve a megadott e-mail címre.

Erre az e-mail címre nem tudjuk a hivatkozást elküldeni. Kérjük, ellenőrizze az e-mail címet!

Online Súgó

GEO5

Tree
Beállítások
Termék:
Program:
Nyelv:

Dimenzování zdi

Program ze spočtených sil působících na konstrukci dopočítá síly v posuzovaném průřezu zdi (normálovou sílu N, posouvající sílu Q a moment M) a poté provede vlastní posouzení únosnosti průřezu podle nastavení zvoleného v záložce "Výpočet zdí".

Do dimenzování se započtou jen ty síly, které leží nad posuzovanou spárou (viz obrázek). Síly nejsou násobeny žádným výpočtovým součinitelem.

Síly vstupující do výpočtu

Přední výstupek zdi i zadní výstupek zdi se posuzuje na namáhání momentem a posouvající silou. Napětí v základové spáře lze uvažovat buď konstantní (ČSN) nebo lineární (EC).

Při lineárním průběhu napětí v základové spáře se vypočte průběh napětí podle vztahů:

nebo při vyloučení tahu:

kde:

e

-

excentricita normálové síly N

d

-

šířka základu zdi

N

-

normálová síla působící v základové spáře (viz posouzení podle mezních stavů resp. stupně bezpečnosti).

Namáhání průřezu ohybovým momentem a posouvající silou se vypočte jako reakce konzoly podle obrázku:

Namáhání výstupku zdi

Průřez je posuzován na namáhání ohybovým momentem a posouvající silou.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen, megkötések nélkül!