Program:
Nyelv:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M, normálovou sílou N (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou Q. Únosnost průřezu namáhaného momentem se spočte podle vzorce:

Smyková únosnost je počítána podle vzorce:

Únosnost průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů podle excentricity normálové síly e:

pro:

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Próbálja ki a GEO5 szoftvert.
Ingyenesen!